Features

Manjé èk Bwè an Twadisyon Nwèl

Maryline Hyacinth

NWÈL séyonnadansépli go fèstenkiltianpéyi-a. Sasé yon tan di lajwa, kotémounkawiboté, èkkotémounbyendonnan, sitoulè I vinipoumanjé.

Anpami tout lézòtbagay, anchay Sent Lisyenkafèmachandizpoumanjéèkbwè an gwankantité.

Sasépoulèkanmawadvizité kay yo. Diwan tan salayokatjwéplizyèzannimopoumanjévyannfwé. Ekadanvyannsalayokapwézèvépoupli ta apwéNwèl.

Sent Lisyenkamanjéèkbwèanchaydiwansézonnwèl-a, èkanchaykapasé tan-an, kavizité kay an kay, kotéyokamanjébwèèkamizékòyo. Sémanjéèkbwèkibyenkonmensé, bouden, lozèy, jéjanbyè, bonbon, janbon, vyannkodenn, pennaté, vivtè, nwaoti, pwaangolèkplizyèlézòt.

Sanoukawèpwézantmansé, mounpakatèlmanvizité kay yonnalòtkon an tan avan, mémanmfanmikajwennansanmlakayyopoutjennfèstenyo.

Sézonnwèl-a kavinioboutépisélébwasyonjoudlan ‘Asouskwè’ an Kastwi, kotémounkamanjéakwa, flot, poulfwi. Sémanjésalabyenpopilèdiwansélébwasyonjoudlan.

Translated from the original in English – ‘ManjéKwéyòl’ an FRC publication 2004.

Manjé Sèzon Nwèl

Black Pudding – Bouden

Ingredients: 1 ¼ quart fresh pig’s blood, 3 medium onions, chopped celery, parsley, thyme, chive, 2 small intestines, I table spoon salt, ½ tsp cayenne pepper.

Souse

Ingredients: 8 pigs feet, 4 cloves of garlic, green seasoning – celery, chives, parsley, thyme, 2 large cucumbers, salt

Cow Heel Soup

Ingredients: 1 cow heel, 2 pieces of celery, 1 lb mixed root vegetables (tannia, irish potatoes, yams, etc), grated nutmeg, 1 tsp chopped parsley, lime juice, 2 tsp salt, 3 pints water, 1 onion, 1 piece of pumpkin.

Bwè Sèzon Nwèl

Sorrel

Ingredients:  1lb sorrel, 1 gallon boiling water, whole cloves, cinnamon stick, mace, sugar to taste, ½ cup rum (optional)

Ginger Beer

Ingredients: 3 lbs freshly dug ginger, 2 lbs sugar (or to taste), 3 liters boiling water, cooled

Eggnog (Babawèz)

Ingredients: 4 egg yolks (free-range eggs), 1/3 cup sugar, 1 pint whole milk, 1 cup heavy cream, 3 ounces brandy, 1 teaspoon freshly grated nutmeg, 4 egg whites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *